Generalforsamling, Medlemsinfo

Generalforsamling 12. marts 2024

Referat fra generalforsamling i KøbOdder 12. marts 2024 på Restaurant Skovbakken


Formand Sofie Dalsgaard bød velkommen til de fremmødte, som derefter præsenterede sig selv. Herefter gik hun videre til dagsordenen for selve generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent

Claus Bonde Mikkelsen blev valgt enstemmigt. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning

Sofie indledte beretningen med at konstatere at 2023 har været endnu et vildt år med en verden i konstant forandring, som stiller nye krav og som vi er nødt til at følge med. Sofie gav et tilbageblik over arrangementerne i 2023, både dem KøbOdder selv har arrangeret og dem, som på anden vis er gennemført i byen.

Hun fortalte også, at 2023 er det første år i den 3 årige aftale om citymanagerfunktionen, som er indgået med Odder Kommune og UdviklingOdder. Aftalen kan også ses på regnskabet, da det medfører et planlagt underskud i de tre år aftalen løber.

2023 blev året, hvor KøbOdder fik endnu mere fokus på at være tilstede, hvor folk er, nemlig online. Vi er nu på Facebook, lnstagram, hjemmeside og app og inden længe også via nyhedsbreve. Der er taget hul på mange tiltag, som bliver udvidet i det kommende år.

I forhold til samarbejde, så har vi en kommune, som både ser og hører os. Der er stor interesse for et godt samarbejde – vi bliver spurgt til råds og bliver involveret.

Sofie kom til slut ind på det store fokus, der har været på butikslukninger og tomme butikker, som sikkert er blevet hjulpet på vej af de mange kloge hoveder på Facebook. Men inden for de sidste 1- 1ó år, er der kommer 7 nye butikker til og pt er der ikke flere tommer butikker end der har været flere gange tidligere. Det betyder ikke at vi blot skal lade stå til, men at vi fortsat skal arbejde for at udvikle midtbyen og butikslivet.

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Revisor Henrik Rysgaard Christensen gennemgik regnskabet.

Regnskabet udsendes via mail til medlemmerne.

Regnskabet blev godkendt.

4. Budgetorientering

Flemming Rasmussen gennemgik budgettet for 2023

Der var spørgsmål omkring pyloner og om gavekort. Derudover blev der gjort opmærksom på vigtigheden af vores julebanko.

Budgettet udsendes sammen med referatet.

5. Indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ikke indkommet forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er Arne Sørensen, Lars Juel, Klaus Pedersen, og Jesper Christensen.

Jesper og Lars modtog ikke genvalg og Jacob Sørensen ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Arne og Klaus blev genvalgt.

Derudover var der nyvalg til Helene Algreen Hansen fra Design Butikken Anton, Rene Poulsen fra Mosters Cafe og til Claus Jæger Nørbjerg fra STARK

7. Valg af revisor

Henrik Rysgaard Christensen fra Revisionsfirmaet Christensen & Kjær blev genvalgt.

8. Eventuelt

Karsten Geertsen fortalte om planer for foliering af vinduer i tomme butikslokaler og om ophængning af udsmykning over Rosensgade og Torvet.

Der var en opfordring til at få de gode historier frem. Der laves en lille film, hvor butiksejere og borgmesteren fortæller de gode historier.

Der var en forespørgsel om en fælles arrangementskalender og i den forbindelse var der en opfordring til, at man bruger Facebook-gruppen “Det sker i Odder” som har mere end 10.000 følgere.

Nicolaj Gyldenberg orienterede om Byfesten og opfordrede til, at man deltager i arbejdet omkring den.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 19.07 og takkede for god ro og orden.

Claus Bonde Mikkelse, Dirigent
Flemming Rasmussen, Referent