VEDTÆGTER

Køb Odder er en handelsstandsforening med et højt ambitionsniveau. Vores fornemmeste opgave er at styrke erhvervslivet i et stærkt samarbejde med Odder Kommune. Vi gør vores bedste for at være aktive, engagerede og skabe vækst. Det kan nemlig betale sig – både for vores medlemmer, borgerne og kommunen. Nedenfor kan du læse vores vedtægter.
Velkommen til Køb Odder.

Foreningens navn er “Køb Odder”.

Foreningens hjemsted er Odder Kommune

Foreningens formål er at repræsentere og varetage medlemmernes interesser i alle fælles anliggender.

Medlemmer

Som medlemmer kan optages erhvervsdrivende fra Odder indenfor handel, industri, servicevirksomhed og liberale erhverv. Derud over kan der optages foreninger, institutioner og privatpersoner som støttemedlemsskaber. Foreninger, institutioner og privatpersoner har ikke stemmeret ved generalforsamlingen og kan ikke stille forslag som skal behandles på generalforsamlingen. Foreninger, institutioner og privatpersoner er velkommen til at indsende forslag til bestyrelsen, som kan vælge at tage forslaget med på generalforsamlingen.

Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes individuelt for de enkelte medlemmer, idet disse efter virksomhedens art, størrelse og beliggenhed opdeles i op til 8 katagorier.

Foreningens bestyrelse fastsætter og opkræver det årlige det årlige kontingent for hver af de nævnte medlemskatagorier.

Generalforsamlingen indkaldes med 8 dages varsel til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned.

Alle generalforsamlinger afholdes i Odder Kommune.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og alle beslutninger vedtages ved simpel stemmeflertal, idet dog beslutning om ændring i foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kræver, at mindst 3/4 af de på generalforsamlingen fremmødte eller repræsenterede medlemmer stemmer for beslutningen, der i modsat fald anses for bortfaldet.

Hvert medlemskab har en stemme, og kun stemmeberettigede har adgang til generalforsamlingen, idet dog hvor medlemskabet tilhører firmaer med to eller flere indehavere, er samtlige indehavere berettiget til at deltage i generalforsamlingen.

Stemmeret kan udøves ved fuldmagt.

Dagsorden for foreningens ordinære generalforsamling skal indeholde:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status
  • Budgetorientering
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Eventuelle forslag fra medlemmer
  • Eventuelt
  • Foreslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts for at komme til behandling på samme års ordinære generalforsamling

Bestyrelse

Foreningen ledes af en af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer valgt bestyrelse på 7-9 medlemmer. Valget gælder for 2 år, og der afgår skiftevis halvdelen af medlemmerne, (rundes ned i ulige år).

Bestyrelsen vælger af sin midte formand og konstituerer sig med næstformand, kasser og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Afgår et eller flere bestyrelsesmedlemmer af bestyrelsen i årets løb, er den resterende bestyrelse selvsupplerende, idet supplerings-medlemmerne afgår ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Foreningens regnskaber revideres af en på generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

Såvel afgåede bestyrelsesmedlemmer som revisor kan genvælges.

Over det på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder passerede indføres er refererat i en dertil oprettet forhandlingsprotokol, som udskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og tillige f.s.v. angår generalforsamlingen af dirigenten.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning derom eller når mindst 15 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af det eller de forslag, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter bestyrelsens beslutning derom eller efter modtagelse af foran omtalte begæring.

Foreningen tegens af formanden for bestyrelsen i forbindelse med to medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Foreningen hæfter kun med foreningens egenkapital

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 21. juni 1990.

Vedtægterne er revideret på den ordinære generalforsamling 11.04.2018.